Linh kiện tổng đài Siemens Hipath 1190
Card tổng đài Hipath 1190
18 Tháng Ba, 2016
Danh sách card tổng đài Hipath 3550
Card tổng đài Hipath 3550
20 Tháng Ba, 2016
Show all

Card tổng đài Hicom 300

Cung cấp linh kiện thay thế cho các dòng tổng đài Siemens Hicom 300, Hicom 330 tại Hà Nội

Mô tả

Danh mục linh kiện tổng đài Siemens Hicom 300, Hicom 330E, Hicom 350H

Danh sách linh kiện tổng đài Siemens Hicom300

Linh kiện tổng đài Siemens HICOM 300 & HIPATH 4000 PSU

 • Power Box S30805-G5405
 • DCS2000HC S30122-K5028 Complete Shelf
 • DCS1500HC S30122-K5367 Complete shelf
 • CRUAB 48v/100 S30050-B5702-X
 • Rectifier (Advance) S30122-K5071-X (S30124-X5087)
 • Rectifier (Invensys) S30122-K5844-X (S30124-X5087)
 • Rectifier (Weir) S30124-X5087 (WR1500 55)
 • PSU S30122-K5318-X400-2
 • PSUHC S30124-X5015-X (K5035)
 • LUNA2 PSU H3800/H4000 L30251-U600-A85
 • LUNA2 S30122-K7686-M1

Linh kiện tổng đài HICOM 300,300E,300H

 • Hicom 300, 300E, 300H & Hipath 4000 Parts
 • DIUN2 S30810-Q2196-X
 • DIUN4 S30810-Q2195-X
 • DIUS2 S30810-Q2096-X
 • DIUS2 S30810-Q2096-X200
 • DIUT2 S30810-Q2226-X200
 • 120 OhmCable for DIUS2 S30267-Z167
 • 75 Ohm Cable for DIUS2 S30267-Z80
 • BNC AMOM Adaptor 850N S30807-K5480-X100
 • APPCU Adaptor S30807-K5415
 • APPCU Adaptor S30807-K5373
 • APPFL Adaptor S30807-K5374
 • APPCU Adaptor S30807-K5406
 • APCFM Adaptor S30807-K5446
 • DSC80 S30810-Q2161-X100
 • DSCX S30810-Q2261-X
 • DSCX S30810-Q2261-X100
 • DSCXL S30810-Q2311-X
 • DSCXL S30810-Q2311-X300
 • 1GB RAM for DSCXL V20810-F7111
 • HDMO 1.3Gb S30810-K2310-X
 • HD/CF S30810-K2319-X300
 • HUBC S30810-Q2143-X
 • IOC S30810-Q2140-X
 • IOCSN S30810-Q2240
 • IOPA S30810-Q2155
 • IOPAX S30810-Q2255-
 • IP S30810-Q2103-X
 • LBC S30810-Q2090
 • LBU S30810-Q2190
 • LCS0 S30810-Q2120-X
 • LCU S30810-Q2093
 • LTUC S30810-Q2028
 • LTUC S30810-Q2128
 • LTUCE S30810-Q2148-X
 • LTUCE S30810-Q2248-X
 • LTUCX S30810-Q2166-X
 • LTUCA S30810-Q2266-X
 • M2M S30810-Q2006
 • M8M S30810-Q2106-X &
 • MBU S30810-Q2114-X
 • NCUI2 45/60Ch 64MB RAM S30810-Q2305-X5
 • NCUI2 60Ch (inc Q5697-X100) S30810-Q2305-X5
 • NCUI2+ 90/120Ch S30810-Q2305-X40
 • NCUI2+ 45/60Ch S30810-Q2305-X35
 • NCUI4 S30810-Q2324-X
 • NCUI4 120ch S30810-Q2324-X10
 • SLMAFB S30810-Q2146
 • SLMA S30810-Q2157 (works as Q2141)
 • SLMA2 S30810-Q2246
 • SLMA3 S30810-Q2191-X
 • SLMAC S30810-Q2191-C
 • SLMAE S30810-Q2225-X
 • SLMAR S30810-Q2480
 • SLMR3 S30810-Q2473
 • SLMB S30810-Q2150-X100
 • SLMB S30810-Q2150-X
 • SLMD S30810-Q2023-X200
 • SLMO S30810-Q2144-X
 • SLMO1 S30810-Q2164-X000
 • SLMO S30810-Q2158
 • SLMO2 S30810-Q2168-X
 • SLMOP S30810-Q2169-X100
 • SLMQ S30810-Q2133-X100
 • SLMQ S30810-Q2153-X
 • SLMQ S30810-Q2153-X100
 • SLMS S30810-Q2117-X
 • SLMT S30810-Q2809-X100
 • SLMU S30810-Q2115
 • SLMY S30810-Q2816-X100
 • SLOP2 S30810-Q2180
 • SPMC S30810-Q2811-X
 • STHC S30810-Q2169-X
 • STHC2 S30810-Q2177-X000
 • STMD S30810-Q2174-X
 • STMD2 S30810-Q2163-X
 • STMD2 S30810-Q2163-X100
 • STMD3 S30810-Q2217-X
 • STMD3 S30810-Q2217-X100
 • STMI S30810-Q2303-X01
 • STMI S30810-Q2303-X020
 • STMI2 S30810-Q2316-X
 • STMI2 (with Q5697-X200) S30810-
 • STMI4 S30810-Q2324-X500
 • STMI4 (with Q5697-X300) S30810-Q2324-X510
 • TMBD S30810-Q2025-X300
 • TMC16 S30810-Q2475-X000
 • TMCOW S30810-Q2288-X20
 • TMCOW S30810-Q2288-X10
 • TMCOW S30810-Q2288-X110
 • TMCOW S30810-Q2288-X120
 • TMCOW S30810-Q2288-X240
 • TMCOW S30810-Q2288-X50
 • TMDN (T1) S30810-Q2474-x100
 • TMEDG S30810-Q2172-
 • TMEMW S30810-Q2092-X
 • TMEMW S30810-Q2092-X100
 • TMEW2 S30810-Q2292-X
 • TM2LP S30810-Q2159-X180
 • TM2LP S30810-Q2159-X160
 • TM2LP S30810-Q2159-X140
 • TMLBL S30810-Q2123-X
 • TMLBL S30810-Q2123-X100
 • TMLRP S30810-Q2131-X
 • TMLSF S30810-Q2086-X2
 • TMOM S30810-Q2014-X
 • TMOM S30810-Q2214
 • TMOM2 S30810-Q2214-X100

HICOM OFFICE POINT & COM INTERFACE CARDS

 • Hicom Office Point & Com
 • 4SLA S30810-Q2925-X100
 • 8SLA S30810-Q2925-X000
 • 16SLA S30810-Q2923-X000
 • SLU8 S30817-Q922-A301
 • TLA2 S30817-Q923-B308
 • TLA4 S30817-Q926-A
 • TLA8 S30817-H926-A3
 • STLS2 S30817-Q924-B313
 • STLS4 S30817-Q924-A313
 • TS2 S30810-Q2913-X100
 • Point/Com USV S30122-K5660-M300
 • V24/1 IF
 • V24/2 IF S30807-Q6916-X
 • EXM S30817-Q902-B401
 • IMOD S30807-Q6907-X000
 • ALUM4 S30817-Q935
 • CGM S30807-Q6096-X

HICOM300 & HIPATH 4000 HDU, MO DRIVES & DISCS

 • HDU, MO Drives & Discs
 • HDU 1.2GB S30122-X5366
 • HDU 2GB SCSI S30122-X5653
 • HDU 200MB SCSI S30122-X5343
 • HDU 500MB SCSI S30122-X5479
 • HDU 4GB SCSI S30122-X5909
 • HDU 9GB S30122-X7298
 • HDU 18GB SCSI S30122-X7423 (K7581)
 • HDU 18GB SCSI S30122-X7423 (K7494)
 • HDU 18GB SCSI S30122-X7423 (K7408)
 • HDU 36Gb S30122-X7684 (K7672)
 • HDU 40Gb IDE S30122-X7685
 • HDU 73Gb inc 256mb S30124-H5018-X10
 • MO Drive SCSI S30122-X5440
 • MO Drive 540MB SCSI S30122-X5716
 • MO Drive 1.3GB SCSI S30122-X7415 (K7414)
 • MO Drive 1.3GB IDE S30122-X7635
 • Magneto Disc 230Mb
 • Magneto Disc 540Mb

Cung cấp linh kiện tổng đài Siemens, Xem thêm tại Linh kiện Siemens Hicom 300
Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ Trí Việt (Triviets)
Website: http://www.triviets.com.vn
Website: https://www.linhkientongdai.com.vn
Hotline: 0975 170 136

Hotline 0975.136.888